ความก้าวหน้า

การเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ
เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เราจึงต้องการทีมงานมืออาชีพที่จะเข้ามาดูแลและร่วมพัฒนาโครงการของเรา
ดังนั้นเราจึงสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ให้เกิดการสร้างแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ มาสู่องค์กร